Chủ tịch HĐQT 
Ông : Nguyễn Trí Dũng
Chuyên môn: Kỹ sư vô tuyến

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm P.TGĐ
Ông : Tô Hoài Văn
Chuyên môn: Kỹ sư tin học, Thạc sĩ Kinh tế

Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Ông : Hà Thanh Hải

Chuyên môn : Kỹ sư Điện - Điện tử, Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản lý Kinh doanh, Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh

Ủy viên HĐQT kiêm P.TGĐ
Ông : Hoàng Anh Lộc
Chuyên môn: Kỹ sư điện, Thạc sĩ quản trị kinh doanh

Ủy viên HĐQT 
Ông : Nguyễn Thế Thịnh
Chuyên môn: Kỹ sư nhiệt Công nghiệp,Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Ủy viên HĐQT 
Ông : Phạm Văn Hạnh
Chuyên môn: Thạc sĩ công nghệ điện tử viễn thông

Ủy viên HĐQT 
Ông : Nguyễn Ngọc Sơn
Chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán