Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
Ông : Nguyễn Trí Dũng
Chuyên môn: Kỹ sư vô tuyến

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm PTGĐ
Ông : Tô Hoài Văn
Chuyên môn: Kỹ sư tin học, Thạc sĩ Kinh tế

Ủy viên HĐQT kiêm PTGĐ
Ông : Nguyễn Thế Thịnh
Chuyên môn: Kỹ sư nhiệt Công nghiệp,Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Ủy viên HĐQT
Ông : Hoàng Anh Lộc
Chuyên môn: Kỹ sư điện, Thạc sĩ quản trị kinh doanh