NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 6/9/2019

Nghị quyết HĐQT v/v :

- Thông qua chủ trương hoàn thiện cơ cấu tổ chức HĐQT và BKS phù hợp với các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán;

- Thông qua chủ trương xin ý kiến cổ đông v/v ký hợp đồng kinh tế với VNPT Net để thực hiện dự án kinh doanh theo quy định.