Quyết định trả cổ tức CTIN lần 1 năm 2017

Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện xin thông báo về việc trả cổ tức lần 1 năm 2017 như sau:

 

1 - Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền hưởng cổ tức lần 1/2017: 17 giờ ngày 05/01/2018.

2 - Mức chi trả cổ tức lần 1/2017: Tỉ lệ chi trả 5,00% tính trên VĐL mới (theo DSCĐ tại ngày chốt quyền).

 

3 - Ngày bắt đầu trả cổ tức lần 1/2017:  ngày 22/01/2018.