Công bố thông tin thay đổi Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty CTIN

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hinhg thức lấy ý liến CĐ bằng văn bản

CV Gia hạn nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 06/9/2019

Quyết định trả cổ tức CTIN lần 2 năm 2018

Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện xin thông báo về việc trả cổ tức lần 2 năm 2018 như sau:

1 - Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền hưởng cổ tức lần 2/2018: 17 giờ ngày 29/5/2019.

2 - Mức chi trả cổ tức lần 2/2018: Mức chi trả 500 đồng /1 cổ phần( theo DSCĐ tại ngày chốt quyền).

3 - Ngày bắt đầu trả cổ tức lần 2/2018:  ngày 14/6/2019.

4 - Quý cổ đông đã thực hiện lưu ký: nhận tiền tại Công ty chứng khoán đã lưu ký cổ phiếu ICT

5 - Quý cổ đông chưa thực hiện lưu ký: đến nhận cổ tức trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện; Số 158/2 Hồng Mai - P.Quỳnh Lôi - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Khi đến nhận cổ tức đề nghị Quý vị mang theo thông báo này và Chứng minh nhân dân.

6 - Đối với các Quý cổ đông ở xa, không đến nhận trực tiếp bằng tiền mặt có thể yêu cầu Công ty chuyển tiền qua Tài khoản ngân hàng thông qua việc gửi lại cho Công ty thông báo này sau khi đã điền đầy đủ các thông tin cần thiết về Tài khoản cá nhân tại ngân hàng theo mẫu và chuyển lại cho Công ty bản chính hoặc thông qua fax (024.36273993) hoặc Email: xuanptl@ctin.vn theo đúng tên người đã ghi trên thông báo (người sở hữu cổ phần tại Công ty).  

7 - Thực hiện luật thuế TNCN, Công ty sẽ khấu trừ 5% số cổ tức của từng cá nhân được hưởng lần này và Công ty sẽ nộp hộ khoản thu này vào NSNN theo đúng quy định của pháp luật./.

                                                                                                                  Chủ tịch

                                                                                   Hội Đồng Quản trị

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 ( đã ký)

                                                                                                             Nguyễn Trí Dũng

Thông báo v/v cấp GCN và mã chứng khoán cho Công ty CTIN

Thư mời tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện  xin trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau.

Thời gian: Bắt đầu từ 8h30’, ngày 14/5/2019.

Địa điểm:  Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Hai Bà Trưng

                   Số 255-257, phố Bạch Mai - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Nội dung đại hội: Theo chương trình nghị sự và tài liệu gửi kèm. (Quý vị có thể tham khảo chi tiết các tài liệu Đại hội tại Website http://www.ctin.vn)

            Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

                     Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm  2019

                                                               TM.HÔI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                CHỦ TỊCH

 

                                                                       Nguyễn Trí Dũng

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >
  • Trang 1 trên 5