Quyết định trả cổ tức CT-IN lần 1 năm 2015

Quyết định trả cổ tức CT-IN lần 2 năm 2015

Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện  xin trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau.

Thời gian: Bắt đầu từ 8h00, ngày 28/4/2016.

Địa điểm:  Hội trường Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện.

                  Ngõ 158/2 phố Hồng Mai - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Nội dung đại hội: Theo chương trình nghị sự và tài liệu gửi kèm. (Quý vị có thể tham khảo chi tiết các tài liệu Đại hội tại Website http://www.ctin.vn)

            Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

                     Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm  2016

                                                               TM.Hội đồng quản trị

                                                                Chủ tịch

 

 

 

                                                                       Nguyễn Trí Dũng

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện  xin trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau.

Thời gian: Bắt đầu từ 8h00, ngày 28/4/2016.

Địa điểm:  Hội trường Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện.

                  Ngõ 158/2 phố Hồng Mai - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Nội dung đại hội: Theo chương trình nghị sự và tài liệu gửi kèm. (Quý vị có thể tham khảo chi tiết các tài liệu Đại hội tại Website http://www.ctin.vn)

            Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

                     Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm  2016

                                                               TM.Hội đồng quản trị

                                                                Chủ tịch

 

 

 

                                                                       Nguyễn Trí Dũng

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện  xin trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau.

Thời gian: Bắt đầu từ 8h00, ngày 28/4/2016.

Địa điểm:  Hội trường Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện.

                  Ngõ 158/2 phố Hồng Mai - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Nội dung đại hội: Theo chương trình nghị sự và tài liệu gửi kèm. (Quý vị có thể tham khảo chi tiết các tài liệu Đại hội tại Website http://www.ctin.vn)

            Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

                     Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm  2016

                                                               TM.Hội đồng quản trị

                                                                Chủ tịch

 

 

 

                                                                       Nguyễn Trí Dũng

 

Thông báo trả cổ tức CT-IN lần 2 năm 2014

 

 

Công ty Cổ phần Viễn thông-Tin học Bưu điện thông báo về việc trả cổ tức lần 2 năm 2014 như sau:
1 - Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền hưởng cổ tức lần 2/2014: 17 giờ ngày  20/05/2015.

 2 - Mức chi trả tạm ứng cổ tức lần 2/2014: Tỉ lệ chi trả  5,00% tính trên VĐL (theo DSCĐ tại ngày chốt quyền).

 

3 - Ngày bắt đầu trả tạm ứng cổ tức lần 2/2014:  ngày 22/5/2015.

4 - Quý cổ đông đến nhận cổ tức trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện; Số 158/2 Hồng Mai - P.Quỳnh Lôi - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Khi đến nhận cổ tức đề nghị Quý vị mang theo thông báo này và Chứng minh nhân dân.

5 - Đối với các Quý cổ đông ở xa, không đến nhận trực tiếp bằng tiền mặt có thể yêu cầu Công ty chuyển tiền qua Tài khoản ngân hàng thông qua việc gửi lại cho Công ty thông báo này sau khi đã điền đầy đủ các thông tin cần thiết về Tài khoản cá nhân tại ngân hàng theo mẫu và chuyển lại cho Công ty bản chính hoặc thông qua fax (04.36273993 hoặc 04.38630227) theo đúng tên người đã ghi trên thông báo (người sở hữu cổ phần tại Công ty).  

 

                                                                                                       Chủ tịch Hội đồng Quản Trị

                                                      

                                                                                                              Nguyễn Trí Dũng

 

Quyết định trả cổ tức lần 2 năm 2014

Thông báo trả cổ tức lần 2 năm 2014

Thông báo kết quả đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện được diễn ra từ 8h -11h30’ ngày 24 tháng 4 năm 2015 tại hội Hội trường Công ty, 158/2 phố Hồng Mai, Hai Bà Trưng. Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở và nghiêm túc Đại hội đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã biểu quyết và thông qua tất cả các vấn đề theo quy định pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Trong đại hội lần này đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chính sau :


Tổng doanh thu năm 2015: tối thiểu 1.500 tỷ đồng

Tổng LN trước thuế năm 2015: Tối thiểu 55 tỷ đồng

Thu nhập bình quân trên mỗi CP: Tối thiểu là 2.732 đồng.

 Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2015: Từ 12%-15% VĐL.

Thư mời ĐHCĐ 2015 và Xin ý kiến sửa đổi điều lệ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện  xin trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

            Thời gian: Bắt đầu từ 8h00, ngày 24/4/2015.

            Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện.

            158/2 phố Hồng Mai - Hai Bà Trưng - Hà Nội

            Nội dung đại hội: Theo chương trình nghị sự và tài liệu gửi kèm.

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

                                                  Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2015

                                  CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN 
                                                                 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                                                                      CHỦ TỊCH
                                                               Nguyễn Trí Dũng