Thông báo trả cổ tức CT-IN lần 2 năm 2014

 

 

Công ty Cổ phần Viễn thông-Tin học Bưu điện thông báo về việc trả cổ tức lần 2 năm 2014 như sau:
1 - Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền hưởng cổ tức lần 2/2014: 17 giờ ngày  20/05/2015.

 2 - Mức chi trả tạm ứng cổ tức lần 2/2014: Tỉ lệ chi trả  5,00% tính trên VĐL (theo DSCĐ tại ngày chốt quyền).

 

3 - Ngày bắt đầu trả tạm ứng cổ tức lần 2/2014:  ngày 22/5/2015.

4 - Quý cổ đông đến nhận cổ tức trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện; Số 158/2 Hồng Mai - P.Quỳnh Lôi - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Khi đến nhận cổ tức đề nghị Quý vị mang theo thông báo này và Chứng minh nhân dân.

5 - Đối với các Quý cổ đông ở xa, không đến nhận trực tiếp bằng tiền mặt có thể yêu cầu Công ty chuyển tiền qua Tài khoản ngân hàng thông qua việc gửi lại cho Công ty thông báo này sau khi đã điền đầy đủ các thông tin cần thiết về Tài khoản cá nhân tại ngân hàng theo mẫu và chuyển lại cho Công ty bản chính hoặc thông qua fax (04.36273993 hoặc 04.38630227) theo đúng tên người đã ghi trên thông báo (người sở hữu cổ phần tại Công ty).  

 

                                                                                                       Chủ tịch Hội đồng Quản Trị

                                                      

                                                                                                              Nguyễn Trí Dũng

 

Thông báo trả cổ tức lần 2 năm 2014

Thư mời ĐHCĐ 2015 và Xin ý kiến sửa đổi điều lệ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện  xin trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

            Thời gian: Bắt đầu từ 8h00, ngày 24/4/2015.

            Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện.

            158/2 phố Hồng Mai - Hai Bà Trưng - Hà Nội

            Nội dung đại hội: Theo chương trình nghị sự và tài liệu gửi kèm.

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

                                                  Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2015

                                  CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN 
                                                                 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                                                                      CHỦ TỊCH
                                                               Nguyễn Trí Dũng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện  xin trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

            Thời gian: Bắt đầu từ 8h00, ngày 24/4/2015.

            Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện.

            158/2 phố Hồng Mai - Hai Bà Trưng - Hà Nội

            Nội dung đại hội: Theo chương trình nghị sự và tài liệu gửi kèm.

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

                                                  Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2015

                                  CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN 
                                                                 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                                                                      CHỦ TỊCH
                                                               Nguyễn Trí Dũng

Thông báo trả cổ tức CT-IN lần 1 năm 2014

Công ty Cổ phần Viễn thông-Tin học Bưu điện thông báo về việc trả tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2014 như sau:

1 - Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền hưởng cổ tức lần 1/2014: 17 giờ ngày  05/01/2015.

2 - Mức chi trả tạm ứng cổ tức lần 1/2014: Tỉ lệ chi trả  10,00% tính trên VĐL (theo DSCĐ tại ngày chốt quyền).

3 - Ngày bắt đầu trả tạm ứng cổ tức lần 1/2014:  ngày 12/01/2015.

4 - Quý cổ đông đến nhận cổ tức trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện; Số 158/2 Hồng Mai - P.Quỳnh Lôi - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Khi đến nhận cổ tức đề nghị Quý vị mang theo thông báo này và Chứng minh nhân dân.

5 - Đối với các Quý cổ đông ở xa, không đến nhận trực tiếp bằng tiền mặt có thể yêu cầu Công ty chuyển tiền qua Tài khoản ngân hàng thông qua việc gửi lại cho Công ty thông báo này sau khi đã điền đầy đủ các thông tin cần thiết về Tài khoản cá nhân tại ngân hàng theo mẫu và chuyển lại cho Công ty bản chính hoặc thông qua fax (04.36273993 hoặc 04.38630227) theo đúng tên người đã ghi trên thông báo (người sở hữu cổ phần tại Công ty).  

 

                                                                                                Chủ tịch Hội đồng Quản Trị

                                                      

                                                                                                           Nguyễn Trí Dũng

Thông báo ĐHCĐ thường niên năm 2014

        Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện xin trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 như sau:
Thời gian: Bắt đầu từ 8h00, ngày 
18/4//2014
Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện
. Ngõ 158/2 phố Hồng Mai - Hai Bà Trưng - Hà Nội. 

Nội dung đại hộiTheo chương trình nghị sự và tài liệu gửi kèm. 
(Quý vị có thể tham khảo chi tiết các tài liệu Đại hội tại Website http://www.ctin.vn) mục Quan hệ cổ đông
Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.
                                       Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2014
                         CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN 
                                         TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                                                    CHỦ TỊCH
                                               Nguyễn Trí Dũng

Quyết định trả cổ tức CT-IN lần 1 năm 2013

Công ty Cổ phần Viễn thông-Tin học Bưu điện thông báo về việc trả tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2013 như sau:

1 - Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền hưởng cổ tức lần 1/2013: 17 giờ ngày 06/01/2014.

2 - Mức chi trả tạm ứng cổ tức lần 1/2013: Tỉ lệ chi trả 10,00% tính trên VĐL (theo DSCĐ tại ngày chốt quyền).

3 - Ngày bắt đầu trả tạm ứng cổ tức lần 1/2013:  ngày 13/01/2014.

4 - Quý cổ đông đến nhận cổ tức trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện; Số 158/2 Hồng Mai - P.Quỳnh Lôi - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

5 - Đối với các Quý cổ đông ở xa, không đến nhận trực tiếp bằng tiền mặt có thể yêu cầu Công ty chuyển tiền qua Tài khoản ngân hàng thông qua việc gửi lại cho Công ty thông báo này sau khi đã điền đầy đủ các thông tin cần thiết về Tài khoản cá nhân tại ngân hàng theo mẫu và chuyển lại cho Công ty bản chính hoặc thông qua fax (04.36273993 hoặc 04.38630227) theo đúng tên người đã ghi trên thông báo (người sở hữu cổ phần tại Công ty).  

                                                                                              Chủ tịch Hội đồng Quản Trị

 

        Nguyễn Trí Dũng

Thông báo trả cổ tức lần 1 năm 2012

Chi tiết xem file đính kèm tại mục Quan hệ cổ đông/Thông báo.

Thông báo trả cố tức lần 2 năm 2011

Chi tiết xem file đính kèm tại mục Quan hệ cổ đông/Thông báo.

Thông báo ĐHCĐ thường niên năm 2012

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện  xin trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

Thời gian: Bắt đầu từ 8h00, ngày 25/5/2012.
Địa điểm:
Hội trường Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện. Số 158/2 phố Hồng Mai - Hai Bà Trưng - Hà Nội. 
Nội dung đại hội:Theo chương trình nghị sự và tài liệu gửi kèm.

(Quý vị có thể tham khảo chi tiết các tài liệu Đại hội tại Website
http://www.ctin.vn
) mục Quan hệ cổ đông
Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

                                                                                    Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2012
                                                                       CÔNG TY CP VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN 

                                                                                          
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                                                                                                          
CHỦ TỊCH
                                                                                                     Nguyễn Trí Dũng