Thông báo trả cổ tức lần 1 năm 2011

Thông báo tình hình kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và Quyết định chi trả tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2011 của Công ty CT-IN
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện (CT-IN) thông báo kết quả hoạt động SXKD năm 2011:

Tổng doanh thu ước đạt trên 1.400 tỷ  đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt trên 70 tỷ đồng.
Trên cơ sở kết quả hoạt động SXKD năm 2011, Hội đồng quản trị Công ty quyết định chi trả tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2011 với tỉ lệ tạm ứng 10% VĐL.

Thông báo kết quả đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Ngày 22/04/2011, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện được diễn ra từ 8h -12h ngày 22 tháng 4 năm 2011 tại hội Hội trường Công ty, 158/2 phố Hồng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Tham dự đại hội có 248 Đại biểu cổ đông đại diện cho hơn 80% cổ phần có quyền biểu quyết. Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở và nghiêm túc Đại hội đã biểu quyết và thông qua tất cả các vấn đề theo quy định pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Trong đại hội lần này đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2011 với các chỉ tiêu chính sau :
Tổng doanh thu               : 1.050 tỷ đồng.
Tổng lợi nhuận trước thuế : 86,100 tỷ đồng.
Cổ tức dự kiến năm 2011 : Từ 15%-18%.


Thông báo trả cổ tức