Thông báo ĐHCĐ thường niên năm 2012

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện  xin trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

Thời gian: Bắt đầu từ 8h00, ngày 25/5/2012.
Địa điểm:
Hội trường Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện. Số 158/2 phố Hồng Mai - Hai Bà Trưng - Hà Nội. 
Nội dung đại hội:Theo chương trình nghị sự và tài liệu gửi kèm.

(Quý vị có thể tham khảo chi tiết các tài liệu Đại hội tại Website
http://www.ctin.vn
) mục Quan hệ cổ đông
Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

                                                                                    Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2012
                                                                       CÔNG TY CP VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN 

                                                                                          
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                                                                                                          
CHỦ TỊCH
                                                                                                     Nguyễn Trí Dũng

Thông báo trả cổ tức lần 1 năm 2011

Thông báo tình hình kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và Quyết định chi trả tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2011 của Công ty CT-IN
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện (CT-IN) thông báo kết quả hoạt động SXKD năm 2011:

Tổng doanh thu ước đạt trên 1.400 tỷ  đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt trên 70 tỷ đồng.
Trên cơ sở kết quả hoạt động SXKD năm 2011, Hội đồng quản trị Công ty quyết định chi trả tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2011 với tỉ lệ tạm ứng 10% VĐL.

Thông báo kết quả đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Ngày 22/04/2011, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện được diễn ra từ 8h -12h ngày 22 tháng 4 năm 2011 tại hội Hội trường Công ty, 158/2 phố Hồng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Tham dự đại hội có 248 Đại biểu cổ đông đại diện cho hơn 80% cổ phần có quyền biểu quyết. Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở và nghiêm túc Đại hội đã biểu quyết và thông qua tất cả các vấn đề theo quy định pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Trong đại hội lần này đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2011 với các chỉ tiêu chính sau :
Tổng doanh thu               : 1.050 tỷ đồng.
Tổng lợi nhuận trước thuế : 86,100 tỷ đồng.
Cổ tức dự kiến năm 2011 : Từ 15%-18%.


Thông báo trả cổ tức