Thông tin doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp
Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện (CTIN)
•    158/2 Phố Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
•    Tel: +84 4 38 634597                Fax:  +84 4 38 632061       
      Email : info@ctin.vn
Thông tin cá nhân liên hệ trực tiếp khi cần tìm hiểu thông tin doanh nghiệp
Ông Nguyễn Trí Dũng
•    Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị.
•    Điện thoại cố định: +84 4 3863 4597
Ông Phạm Văn Hạnh
•    Chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát.
•    Điện thoại cố định : +84 4 3863 4597 (máy lẻ 720).
•    Fax:  +84 4 38 632061        

Thông tin doanh nghiệp
Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện (CTIN)
•    158/2 Phố Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
•    Tel: +84 4 38 634597                Fax:  +84 4 38 632061       
      Email : info@ctin.vn
Thông tin cá nhân liên hệ trực tiếp khi cần tìm hiểu thông tin doanh nghiệp
Ông Nguyễn Trí Dũng
•    Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị.
•    Điện thoại cố định: +84 4 3863 4597
Ông Phạm Văn Hạnh
•    Chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát.
•    Điện thoại cố định : +84 4 3863 4597 (máy lẻ 720).
•    Fax:  +84 4 38 632061