ĐIỀU LỆ CÔNG TY 2021

29/06/2021

Điều lệ Công ty 2021

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2021

29/06/2021

Quy chế hoạt động của BKS năm 2021

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

29/06/2021

Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty năm 2021

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2021

29/06/2021

Quy chế hoạt động của HDQT năm 2021

QUY CHẾ KIỂM TOÁN NỘI BỘ 2021

29/06/2021

Quy chế kiểm toán nội bộ năm 2021

ĐIỀU LỆ CÔNG TY 2020

19/06/2020

Điều lệ Công ty năm 2020

ĐIỀU LỆ CÔNG TY 2019

14/05/2019

Điều lệ Công ty năm 2019

QUY CHẾ NỘI BỘ QUẢN TRỊ CÔNG TY 2019

14/05/2019

Quy chế nội bộ Quản trị Công ty 2019

QUY TRÌNH CÔNG BỐ THÔNG TIN

28/11/2019

Quy trình công bố thông tin