THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC CÒN LẠI NĂM 2020 ( Công bố ngày 16/11/2021)

THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC CÒN LẠI NĂM 2020 (Công bố ngày 15/10/2020)

Công ty CTIN lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021

VSD THÔNG BÁO CHỐT QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ 2021

THÔNG BÁO CHỐT QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ 2021

NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021 (ngày đăng 10/5/2021)

Thông báo thay đổi người đại diện vốn VNPT tại CTIN

Thông báo trả cổ tức lần 1 năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu CK