Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu CK

Nghị quyết HĐQT trả cổ tức năm 2020 (đăng ngày 25/12/2020)

Nghị quyết ĐHĐCĐ và BB xin ý kiến CĐ bằng Văn bản (20/10/2020)

Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (ngày 02/10/2020)

Nghị quyết HĐQT v/v xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản (ngày 10/9/2020)

Thông báo V/v Trả cổ tức lần 2 năm 2019

Công ty CTIN ký hợp đồng kiểm toán

Nghị quyết HĐQT V/v thay đổi ngày chốt quyền và chi trả cổ tức lần 2 năm 2019 (đăng ngày 29/6/2020)