VSD THÔNG BÁO CHỐT QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ 2021

THÔNG BÁO CHỐT QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ 2021

NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021 (ngày đăng 10/5/2021)

Thông báo thay đổi người đại diện vốn VNPT tại CTIN

Thông báo trả cổ tức lần 1 năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu CK

Nghị quyết HĐQT trả cổ tức năm 2020 (đăng ngày 25/12/2020)

Nghị quyết ĐHĐCĐ và BB xin ý kiến CĐ bằng Văn bản (20/10/2020)