THÔNG TIN CẬP NHẬT SAU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021

Điều lệ Công ty sửa đổi T6-2020

Quy trình công bố thông tin

Thông tin doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện (CTIN)
•    158/2 Phố Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
•    Tel: +84 24 38 634597                Fax:  +84 24 38 632061        
      Email : info@ctin.vn
Thông tin cá nhân liên hệ trực tiếp khi cần tìm hiểu thông tin doanh nghiệp
Ông Nguyễn Trí Dũng
•    Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị.
•    Điện thoại cố định: +84 24 3863 4597 
Bà Lâm Nhị Hà
•    Chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát.
•    Điện thoại cố định : +84 24 3863 4597 
•    Fax:  +84 24 38 632061     

Điều lệ Công ty năm 2019

Quy chế nội bộ quản trị Công ty 2019

  • 1
  • 2
  • 3
  • >
  • Trang 1 trên 3