Công ty CTIN tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018: kết quả kinh doanh năm 2017 tăng trưởng cao và vượt xa kế hoạch, chi bổ sung cổ tức tỉ lệ 7%.

Công ty CTIN tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018

    Sáng ngày 30 tháng 5 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện (CTIN) đã được tổ chức tại Hà nội. Tham dự đại hội bao gồm 242 cổ đông đại diện cho 81,21% số cổ cổ phần sở hữu của Công ty. 

     Năm 2017 là năm đầu tiên của Hội đồng quản trị Công ty CTIN nhiệm kỳ 2017-2022 với kết quả kinh doanh tăng trưởng cao và vượt xa kế hoạch mà các Cổ đông đã đề ra. Doanh thu hợp nhất năm 2017 của toàn Công ty đạt 3.128 tỷ đồng, tăng trưởng 80,1% so với năm 2016 và bằng 156,4% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của toàn Công ty đạt 207,8 tỷ đồng, tăng trưởng 109,4% so với năm 2016 và bằng 179,7% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế thuộc về Công ty mẹ đạt 165,5 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 8.326 đồng/cổ phần. Tổng tài sản của Công ty CTIN tính đến 31/12/2017 đạt 2.600 tỷ đồng, tăng 1.036 tỷ đồng so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm đạt 594 tỷ đồng, tăng 40,6% so với đầu năm. Trong năm 2017, Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt của năm 2016 là 2.000 đồng/cổ phần và tạm ứng cổ tức băng tiền mặt của năm 2017 với tỉ lệ 5%.
     Công ty cũng thực hiện tăng vốn điều lệ từ 157,00 tỷ đồng lên 321,85 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỉ lệ 1:1 từ lợi nhuận chưa phân phối và phát hành thêm cổ phần cho cán bộ chủ chốt của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 11 tháng 05 năm 2017.

    Năm 2018 được xác định sẽ là năm bản lề trong chiến lược phát triển kinh doanh 2017- 2022 của Công ty với định hướng: chuyển dịch từ một đơn vị kinh doanh thương mại kèm theo các dịch vụ kỹ thuật cấp thấp cho các nhà khai thác (telco) truyền thống hiện nay để trở thành một nhà cung cấp các giải pháp tích hợp mở rộng phạm vi đến các đối tượng khách hàng chính phủ - doanh nghiệp và người sử dụng cuối cùng, trong đó chú trọng cung cấp các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ có nguồn doanh thu ổn định và tỉ suất lợi nhuận cao nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng ổn định và bền vững của Công ty. Mặc dù chắc chắn sẽ không có được các yếu tố thuận lợi về thị trường như năm 2017, nhưng với chiến lược phát triển kinh doanh trên, Công ty đã đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

       - Doanh thu: tối thiểu đạt 2.500 tỷ đồng.

       - Lợi nhuận trước thuế: tối thiểu đạt 142,85 tỷ đồng.

       - Tỉ lệ chi trả cổ tức: 10-12% mệnh giá cổ phần.

     Kết thúc đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với sự đồng thuận rất cao, đồng thời cũng thông qua nghị quyết chi trả bổ sung cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỉ lệ 7% mệnh giá và một số nội dung khác.

    Hội đồng Quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty cam kết sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 mà Đại hội cổ đông đã đề ra trong nỗ lực không ngừng gia tăng giá trị cho cổ đông nhằm đáp ứng sự tin tưởng của các Cổ đông trong những năm qua.  


Một số hình ảnh tại Đại Hội:


Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Ông Nguyễn Trí Dũng – Chủ tịch HĐQT

điều hành và thông qua biểu quyết các nội dung tại  Đại hội

Ông Hà Thanh Hải - UV HĐQT, P.TGĐ

trình bày báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Ông Tô Hoài Văn – P.Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT

Ông Nguyễn Thành Hiếu – Trưởng BKS trình bày báo cáo của Ban kiểm soát

Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội