CTIN bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính

CTIN bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính

Thực hiện nghị quyết của HĐQT Công ty CTIN “V/v bổ nhiệm cán bộ”, ngày 18/11/2016 Chủ Tịch HĐQT Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện đã ký bổ nhiệm các chức danh:

Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cho Ông Hoàng Anh Lộc – theo QĐ số 78/2016/QĐ/HĐQT ngày 18/11/2016;

Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cho Ông Hà Thanh Hải – theo QĐ số 77/2016/QĐ/HĐQT ngày 18/11/2016;

Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính cho Ông Nguyễn Ngọc Sơn- theo QĐ số 76/2016/QĐ/HĐQT ngày 18/11/2016.