Tin công nghệ

Phần thông tin liên quan đến công nghệ mới, các tiêu chuẩn của Tổ chức viễn thông quốc tế thuộc Liên hiệp quốc tế, tiêu chuẩn của ngành, … được link trực tiếp đến các trang thông tin.

Tạp chí thế giới vi tính

http://www.pcworld.com.vn/

Viễn thông

http://telecomasia.net

ITU là Tổ chức viễn thông quốc tế thuộc Liên hiệp quốc tế

http://www.itu.int/en/Pages/default.aspx

Khoa học Công nghệ - Trang VNPT

http://www.vnpt.com.vn/Default.aspx?tabid=87&catid=19&temidclicked=19

Tiêu chuẩn ngành

http://www.vnpt.com.vn/Default.aspx?tabid=88&catid=197&temidclicked=197

Trang quản trị mạng- kiến thức cơ bản khi sử dụng máy tính

http://www.quantrimang.com.vn/

Các tin khác

Không có bài nào!