Phần thông tin liên quan đến công nghệ mới, các tiêu chuẩn của Tổ chức viễn thông quốc tế thuộc Liên hiệp quốc tế, tiêu chuẩn của ngành, … được link trực tiếp đến các trang thông tin.