Báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ năm 2023

28/8/2023

Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét

viewdownload

28/8/2023

Báo cáo giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quá 10% so với cùng kỳ.

viewdownload

Báo cáo tài chính Quý II năm 2023

28/7/2023

Báo cáo tài chính Quý II năm 2023

viewdownload

28/7/2023

Báo cáo giải trình biến động Quý II năm 2023

viewdownload

Báo cáo tài chính Quý I năm 2023

28/4/2023

Báo cáo tài chính Quý I năm 2023

viewdownload

28/4/2023

Báo cáo giải trình biến động Quý I năm 2023

viewdownload

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

30/3/2023

Báo cáo giải trình biến động năm 2022

viewdownload

30/3/2023

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022

viewdownload

30/3/2023

Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2022

viewdownload

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022

31/01/2023

Báo cáo giải trình lợi nhuận Quý IV năm 2022

viewdownload

31/01/2023

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2022

viewdownload

31/01/2023

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý IV năm 2022

viewdownload

Báo cáo tài chính Quý III năm 2022

28/10/2022

Báo cáo giải trình lợi nhuận Quý III năm 2022

viewdownload

28/10/2022

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý III năm 2022

viewdownload

28/10/2022

Báo cáo giải trình biến động Quý III năm 2022

viewdownload

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022

29/8/2022

Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ năm 2022

viewdownload

29/8/2022

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2022

viewdownload

Báo cáo tài chính Quý II năm 2022

29/7/2022

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

viewdownload

29/7/2022

Báo cáo giải trình biến động Quý II năm 2022

viewdownload

29/7/2022

Báo cáo hợp nhất Quý II năm 2022

viewdownload

29/7/2022

Báo cáo tổng hợp Quý II năm 2022

viewdownload

Báo cáo tài chính quý I năm 2022

28/4/2022

Báo cáo giải trình biến động Quý I năm 2022

viewdownload

28/4/2022

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2022

viewdownload

28/4/2022

Báo cáo tài chính tổng hợp quý I năm 2022

viewdownload

Báo cáo tài chính 2021

30/03/2022

Báo cáo giải trình biến động năm 2021

viewdownload

30/03/2022

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán

30/03/2022

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 đã kiểm toán

27/01/2022

Báo cáo Quản trị Công ty năm 2021

27/01/2022

Báo cáo giải trình biến động lợi nhuận QIV-2021

27/01/2022

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2021

27/01/2022

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý IV năm 2021

30/09/2021

Báo cáo giải trình biến động QIII-2021

30/09/2021

Báo cáo tổng hợp QIII-2021

30/09/2021

Báo cáo hợp nhất QIII-2021

31/08/2021

Báo cáo hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét

28/08/2021

Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã soát xét

31/08/2021

Báo cáo giải trình biến động lợi nhuận QII-2021

viewdownload

31/08/2021

Báo cáo tổng hợp QII-2021

31/08/2021

Báo cáo hợp nhất Q2-2021

viewdownload

29/07/2021

Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2021

10/06/2021

Đính chính Báo cáo tài chính Q1/2021

29/04/2021

Báo cáo giải trình biến động lợi nhuận QI-2021

29/04/2021

Báo cáo tổng hợp QI-2021

viewdownload

29/04/2021

Báo cáo tài chính hợp nhất QI-2021

Báo cáo tài chính 2020

31/3/2020

Báo cáo Tài chính quý I năm 2020 (Hợp nhất)

viewdownload

31/3/2020

Báo cáo Tài chính quý I năm 2020 (CTM)

31/3/2020

Giải trình BCTC tăng quá 10% LNST-Q12020

31/8/2020

Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2020

31/08/2020

Báo cáo Tài chính riêng Quý 2 năm 2020

31/08/2020

Báo cáo thay đổi lợi nhuận quá 10% so với cùng kỳ - Q2/2020

28/07/2020

Báo cáo Quản trị Công ty (Công bố ngày 28.7.2020)

31/08/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2020

viewdownload

28/08/2020

Báo cáo tài chính giữa niên độ 2020

31/10/2019

Báo cáo tài chính Hợp nhất QIII-2020

31/10/2020

Báo cáo tài chính CTM QIII-2020

31/10/2020

Báo cáo thay đổi lợi nhuận QIII-2020

31/12/2020

Báo cáo Quản trị Công ty năm 2020

29/01/2021

Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy IV-2020

29/01/2021

Báo cáo tổng hợp Qúy IV-2020

29/01/2021

Báo cáo giải trình biến động lợi nhuận Qúy IV

viewdownload

31/03/2021

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020

31/03/2021

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020

Báo cáo tài chính 2019

31/3/2019

Báo cáo Tài chính Quý 1/2019 (Hợp nhất)

viewdownload

31/3/2019

Báo cáo Tài chính quý I năm 2019 (CTM)

viewdownload

31/8/2019

Báo cáo Tài chính QII/2019 (Hợp nhất)

31/8/2019

Báo cáo Tài chính quý II năm 2019 (CTM)

31/08/2019

BCTC riêng giữa niên độ đã được soát xét (1/1/2019-30/6/2019)

31/08/2019

BCTC hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét (1/1/2019-30/6/2019)

13/08/2019

BC GT v/v LNST 6 tháng đầu năm 2019 thay đổi quá 10% so với BC cùng kỳ

31/10/2019

Báo cáo Tài chính Quý III năm 2019 (Hợp nhất)

31/10/2019

Báo cáo Tài chính Quý III năm 2019 (CTM)

31/10/2019

BC GT v/v LNST 9 tháng đầu năm 2019 thay đổi quá 10% so với BC cùng kỳ

31/10/2019

Báo cáo Tài chính Quý III năm 2019 (Hợp nhất)- Phát hành lại

31/10/2019

Báo cáo Tài chính quý III năm 2019 (CTM)- Phát hành lại

31/12/2019

Báo cáo tài chính Hợp nhất Q4-2019

31/12/2019

Báo cáo tài chính CTM Q4-2019

31/12/2019

Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2019

31/12/2019

Báo cáo Tài chính riêng năm 2019

31/12/2019

Báo cáo Quản trị Công ty ngày 31/12/2019

Báo cáo tài chính 2018

31/12/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2018 - Phát hành lại

viewdownload

31/12/2018

Báo cáo tài chính riêng kiểm toán 2018 - Phát hành lại

01/8/2018

Báo cáo tài chính quý II năm 2018 ( hợp nhất)

01/8/2018

Báo cáo tài chính quý II năm 2018 ( riêng)

31/3/2018

Báo cáo Tài chính quý I năm 2018 (Hợp nhất)

31/3/2018

Báo cáo Tài chính quý I năm 2018 (CTM)

31/8/2018

Báo cáo Tài chính soát xét giữa nên độ năm 2018 (Hợp nhất)

viewdownload

31/8/2018

Báo cáo Tài chính soát xét giữa niên độ năm 2018 (Riêng)

31/11/2018

Báo cáo Tài chính quý III năm 2018 (Hợp nhất)

31/11/2018

Báo cáo Tài chính quý III năm 2018 (CTM)

31/03/2019

Báo cáo tài chính Quý IV 2018 (Hợp nhất)

31/03/2019

Báo cáo tài chính Quý IV 2018 (CTM)

31/03/2019

Báo cáo tài chính 2018 (Riêng)

31/03/2019

Báo cáo tài chính 2018 (Hợp nhất)

Báo cáo tài chính 2017

31/12/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2017 - Phát hành lại

31/5/2017

Báo cáo tài chính riêng kiểm toán 2017 - Phát hành lại

viewdownload

31/5/2017

Báo cáo tài chính Quý 1 2017

31/8/2017

Báo cáo tài chính Quý 2 2017

31/8/2017

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ (đến 30/6/2017)

31/11/2017

Báo cáo tài chính Quý 3 2017

31/03/2018

Báo cáo tài chính Quý 4 2017 (Hợp nhất)

31/03/2018

Báo cáo tài chính Quý 4 2017 (CTM)

31/03/2018

Báo cáo tài chính 2017 (CTM)

31/03/2018

Báo cáo tài chính 2017 (Hợp nhất)

Báo cáo tài chính 2016

31/3/2017

Báo cáo tài chính riêng 2016

31/3/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất 2016

Báo cáo tài chính 2013

31/3/2014

Báo cáo tài chính 2013

Báo cáo tài chính 2012

31/3/2013

Báo cáo tài chính 2012

Báo cáo tài chính 2011

31/03/2012

Báo cáo tài chính 2011

Báo cáo tài chính 2010

31/3/2011

Báo cáo tài chính 2010

Báo cáo tài chính 2009

31/03/2010

Báo cáo tài chính 2009

Báo cáo tài chính 2008

31/12/2008

Báo cáo tài chính 2008