KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

25/5/2023

Biên bản và nghị quyết ĐHĐ CĐ thường niên năm 2023

viewdownload

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

28/4/2023

Thư mời tham dự ĐHĐ CĐ thường niên năm 2023

viewdownload

28/4/2023

Tài liệu tổng hợp ĐHĐ CĐ thường niên năm 2023

viewdownload

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

01/7/2022

Nghị quyết phiên họp đầu tiên HĐQT NK 2022-2026

viewdownload

01/7/2022

Công bố thông tin bổ nhiệm Nhân sự

viewdownload

01/7/2022

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

viewdownload

01/7/2022

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

viewdownload

01/7/2022

Biên bản họp BKS NK 2022-2026

viewdownload

01/7/2022

Báo cáo HĐ của BKS năm 2021

viewdownload

01/7/2022

Báo cáo HĐ SXKD năm 2021, HĐ HĐQT năm 2021, HK SXKD 2022

viewdownload

01/7/2022

Báo cáo kết quả NK 2017-2021 và định hướng 2022-2026

viewdownload

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

22/6/2022

Quy chế đề cử/ứng cử BKS

viewdownload

20/6/2022

Dự thảo báo cáo của BKS

viewdownload

20/6/2022

Dự thảo báo cáo của HĐQT

viewdownload

20/6/2022

Dự thảo điều lệ công ty

viewdownload

20/6/2022

Dự thảo nghị quyết HĐQT

viewdownload

20/6/2022

Dự thảo quy định, quy chế

viewdownload

20/6/2022

Lý lịch trích ngang

viewdownload

ĐẠI HỘI ĐỒNG CĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

22/6/2022

Nghị quyết bầu bổ sung BKS

viewdownload

09/6/2022

Thư mời tham dự ĐHĐ CĐ thường niên năm 2022

viewdownload

09/6/2022

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội

viewdownload

09/6/2022

Dự thảo quy chế đề cử TV HĐQT

viewdownload

09/6/2022

Mẫu đề cử thành viên HĐQT

viewdownload

09/6/2022

Mẫu Sơ yếu lý lịch

viewdownload

ĐẠI HỘI ĐỒNG CĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

30/06/2021

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

viewdownload

30/06/2021

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

viewdownload

19/05/2021

Dự kiến chương trình ĐHĐCĐ 2021

viewdownload

19/05/2021

Dự thảo điều lệ công ty 2021

viewdownload

19/05/2021

Dự thảo quy chế HĐQT

viewdownload

19/05/2021

Dự thảo quy chế hoạt động của BKS

viewdownload

19/05/2021

Dự thảo quy chế kiểm toán nội bộ

viewdownload

19/05/2021

Dự thảo nội dung chương trình ĐHĐCĐ

viewdownload

19/05/2021

Báo cáo KQ HĐSXKD, HĐ của HĐQT năm 2020 và KH 2021

viewdownload

19/05/2021

Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020

viewdownload

09/06/2021

Thư mời tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2021

viewdownload

09/06/2021

Dự kiến chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2021

viewdownload

Đại hội cổ đông 2020

19/06/2020

Biên bản Đại hội đồng CĐ thường niên năm 2020

viewdownload

19/06/2020

Nghị quyết Đại hội đồng CĐ thường niên năm 2020

viewdownload

04/06/2020

Thư mời tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2020

viewdownload

04/06/2020

Chương trình Đại hội

viewdownload

30/05/2020

Báo cáo hoạt động của HĐQT

viewdownload

29/05/2020

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

viewdownload

20/05/2020

Phụ lục các nội dung thông qua Đại hội

viewdownload

04/06/2020

Tờ trình miễn nhiệm và bầu BS TV BKS

viewdownload

Đại hội cổ đông 2019

16/05/2019

Nghị quyết HĐQT trả cổ tức lần 2 năm 2018

viewdownload

16/05/2019

Thông báo trả cổ tức lần 2 năm 2018

viewdownload

16/05/2019

Dự thảo chính thức quy chế nội bộ về QTCT 2019

viewdownload

16/05/2019

Biên bản Đại hội cổ đông năm 2019

viewdownload

16/05/2019

Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2019

viewdownload

16/04/2019

Dự kiến Chương trình Đại hội Cổ đông 2019

viewdownload

16/04/2019

Điều lệ dự thảo

viewdownload

16/04/2019

Tờ trình Sửa đổi Điều lệ 2019

viewdownload

12/04/2019

Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2018

viewdownload

12/04/2019

Báo cáo Ban Kiểm Soát 2018

viewdownload

20/04/2019

Báo cáo KQ SXKD 2018 và dự kiến KH 2019

viewdownload

20/05/2019

Quy chế nội bộ quản trị Công ty năm 2019

viewdownload

30/05/2019

Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức lần 2 năm 2018

viewdownload

Đại hội cổ đông 2018

16/04/2018

Dự thảo Điều lệ công ty (bổ sung)

viewdownload

16/04/2018

Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018

viewdownload

12/04/2018

Báo cáo hoạt động HĐQT - 2017

viewdownload

12/04/2018

Báo cáo KHSXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018

viewdownload

20/04/2018

Tờ trình sửa đổi điều lệ năm 2018

viewdownload

20/05/2018

Tờ trình PA sát nhập Kasati vào CTIN

viewdownload

30/05/2018

Nghị quyết ĐHCĐ 2018

viewdownload

Đại hội cổ đông 2017

11/05/2017

Báo cáo công tác kiểm soát 2016

viewdownload

11/05/2017

Báo cáo Hội đồng quản trị 2016

viewdownload

11/05/2017

Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017

viewdownload

11/05/2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017

viewdownload

Đại hội cổ đông 2016

20/04/2016

Báo cáo công tác kiểm soát 2015

viewdownload

20/04/2016

Báo cáo HĐ SXKD 2015 và kế hoạch năm 2016

viewdownload

31/12/2015

Báo cáo tài chính 2015

viewdownload

28/04/2016

Nghị quyết ĐHCĐ 2016

viewdownload

Đại hội cổ đông 2013

25/05/2013

Nội dung thông qua Đại hội CĐTN năm 2013

viewdownload

31/12/2012

Báo cáo tài chính 2012

viewdownload

25/05/2013

Nghị quyết ĐHCĐ 2013

viewdownload

Đại hội cổ đông 2012

25/05/2012

Báo cáo công tác kiểm soát 2011

viewdownload

25/05/2012

Báo cáo HĐSXKD 2011 và Kế hoạch 2012

viewdownload

25/05/2012

Nghị quyết ĐHCĐ 2012

viewdownload

Đại hội cổ đông 2011

15/04/2011

Báo cáo công tác kiểm soát 2010

viewdownload

15/04/2011

Báo cáo hoạt động SXKD 2010 và kế hoạch 2011

viewdownload

22/04/2011

Nghị quyết DHCD 2011

viewdownload

Đại hội cổ đông 2010

18/04/2010

Báo cáo công tác kiểm soát 2009

viewdownload

18/04/2010

Báo cáo hoạt động SXKD 2009 và kế hoạch 2010

viewdownload

18/04/2010

Nghị quyết DHCD 2010

viewdownload

Đại hội cổ đông 2009

12/04/2009

Báo cáo công tác kiểm soát 2008

viewdownload

12/04/2009

Báo cáo hoạt động SXKD 2008 và kế hoạch 2009

viewdownload

24/04/2009

Nghị quyết DHCD 2009

viewdownload

Đại hội cổ đông 2008

29/12/2008

Nghị quyết DHCD 2008

viewdownload

Đại hội cổ đông bất thường 2007

29/12/2007

Nghị quyết DHCD 2007

viewdownload