NQ HĐQT V/V BÁN VỐN TẠI CÔNG TY CTINPAY

19/9/2022

NQ HĐQT v/v bán vốn tại công ty CTINPAY

NQ HĐQT V/V CHI TRẢ CỔ TỨC CÒN LẠI NĂM 2021

19/9/2022

NQ HĐQT v/v chi trả cổ tức còn lại năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

5/7/2022

Công bố thông tin ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

5/7/2022

Công bố thông tin ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2022

22/6/2022

Công bố thông tin BS nội dung bầu BKS ĐHĐCĐ 2022

10/5/2022

NQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

NQ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

10/5/2022

NQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

30/03/2022

Thông báo nghị quyết chi trả cổ tức năm 2021

NGHỊ QUYẾT GIA HẠN THỜI GIAN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

30/03/2022

Nghị quyết gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC CÒN LẠI NĂM 2020 ( Công bố ngày 16/11/2021)

16/11/2021

Thông báo trả Cổ tức còn lại năm 2020

viewdownload

THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC CÒN LẠI NĂM 2020 (Công bố ngày 15/10/2020)

15/10/2021

Thông báo trả cổ tức còn lại năm 2020

viewdownload

CÔNG TY CTIN LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2021

30/06/2021

Công ty CTIN lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021

viewdownload

VSD THÔNG BÁO CHỐT QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ 2021

13/5/2021

Thông báo chốt quyền tham dự ĐHCĐ năm 2021

viewdownload

THÔNG BÁO CHỐT QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ 2021

11/5/2021

Thông báo chốt quyền ĐHCĐ năm 2021

viewdownload

NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021 (ngày đăng 10/5/2021)

10/5/2021

Nghị quyết HĐQT V/v Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2021

viewdownload

Thông báo thay đổi người đại diện vốn VNPT tại CTIN

10/8/2020

Thông báo thay đổi người đại diện vốn VNPT tại CTIN

viewdownload

Thông báo trả cổ tức lần 1 năm 2020

10/8/2020

Thông báo trả cổ tức lần 1 năm 2020

viewdownload

Thông báo chốt quyền ĐHCĐ năm 2021

11/05/2021

Thông báo chốt quyền ĐHCĐ năm 2021

viewdownload

NQ HĐQT chi trả cổ tức lần 2 năm 2019

10/8/2020

NQ HĐQT chi trả cổ tức lần 2 năm 2019

viewdownload

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu CK

10/8/2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu CK

viewdownload

10/8/2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách

viewdownload

Nghị quyết HĐQT trả cổ tức năm 2020 (đăng ngày 25/12/2020)

10/8/2020

Nghị quyết HĐQT trả cổ tức năm 2020

viewdownload