CTIN News, Uncategorized @vi

CTIN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 30/05/2022, Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (mã chứng khoán: ICT) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHCĐ). Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Cổ đông của Công ty.

Đại hội đã đánh giá tổng kết kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) năm 2021; bàn các nhiệm vụ, giải pháp triển khai kế hoạch SXKD năm 2022, mức cổ tức năm 2022; Thông qua báo cáo tài chính 2021, Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2021, quyết định mức lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022; Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Sau thời gian làm việc tập trung, nghiêm túc vì mục tiêu thúc đẩy phát triển SXKD của Công ty giai đoạn tới, với sự nhất trí cao ĐHCĐ đã thông qua toàn bộ các nội dung do Hội đồng quản trị Công ty đệ trình. Trong đó, ĐHCĐ đã thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Trí Dũng và chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Bà Lâm Nhị Hà và bầu bổ sung Ông Lưu Công Nguyên làm thành viên HĐQT và Ông Nguyễn Công Du làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2026.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *