Dịch vụ

Dịch vụ quản trị

Mô tả dịch vụ
– Lập kế hoạch, thiết kế mạng, tối ưu hóa mạng và phát triển mạng.
–  Xây  dựng  mạng  lưới,  tích  hợp mạng, phát triển dịch vụ và các hệ thống hỗ trợ như hệ thống CRM, OS, CCBS,…
– Thực hiện các công việc hàng ngày để đảm bảo hoạt động của mạng như vận hành bảo dưỡng mạng và các hệ  thống hỗ  trợ,  các  dịch  vụ  ngoài  thực  địa,  các dịch vụ hỗ trợ khách hàng như nhận đặt dịch vụ, trả lời khách hàng,…
– Cung cấp, bổ sung những năng lực mạng  cần  thiết  cho  nhà  khai  thác  khi cần

Các mức độ của Managed services :

– Mức  độ  thấp  nhất  của Managed services  là  mức  Giao  nhiệm  vụ  (Out-tasking):  một  phần  công  việc  quản  lý mạng được giao cho nhà cung cấp dịch vụ Managed serviecs thực hiện. Mức này sẽ giảm được một phần chi phí khai thác và nhân lực cho nhà khai thác Viễn thông.
– Mức độ thứ hai cao hơn là mức độ giao cho nhà cung cấp Managed services thực hiện toàn bộ việc vận hành kỹ thuật, tối  ưu  hóa mạng,  thiết  kế  và  xây  dựng mạng. Điều  này  sẽ  dẫn  tới  việc  chuyển giao một  số  nhân  lực  từ  nhà  khai  thác sang nhà cung cấp dịch vụ vận hành bảo dưỡng mạng.  Việc  thuê  đơn  vị  chuyên nghiệp  thực hiện  toàn bộ việc vận hành kỹ thuật mạng sẽ giảm được đáng kể nhân lực chi phí OPEX cho nhà khai thác.

–  Mức  độ  cao  hơn  của  Managed services  là ngoài  việc  chịu  trách nhiệm hoàn  toàn về vấn đề kỹ  thuật khai  thác vận  hành  và  phát  triển  mạng,  đơn  vị cung cấp dịch vụ Managed services còn thực hiện cả phần thuê vị trí, nhà trạm, ăng ten phát sóng và toàn bộ phần truyền dẫn (viễn thông) hoặc thuê thiết bị (tích hợp hệ thống) . Nhà cung cấp Managed services sẽ phải  đảm  bảo  chỉ  số  chất  lượng mạng. Với mô hình này, nhà khai thác sẽ không chỉ  tiết  kiệm  được  chi  phí  nhân  công mà cả những chi phí khác liên quan đến mạng lưới, chi phí đầu tư mạng.
–  Mức  độ  cao  nhất  của  Managed services  là  việc  nhà  cung  cấp Managed services chịu trách nhiệm cả việc tối ưu hóa mạng. Điều này có nghĩa  là đơn vị chịu  trách  nhiệm  Managed  service  sẽ thay mặt nhà khai thác Viễn thông tối ưu hóa dung lượng và vùng phủ của dịch vụ thông qua việc chỉ cung cấp dung lượng mạng khi nào cần thiết và ở những vị trí cần  thiết. Việc phát  triển mạng  sẽ  theo sát với nhu cầu và tránh được việc phát triển mạng nhiều hơn hoặc thấp hơn so với nhu cầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *